Car Transfers: Hetta Pallas


In English | Suomeksi | På Svenska
Information in English

We offer car transfers in the key hiking and skiing seasons between Hetta and Pallas for €85 per transfer.

Car Drops From Pallas - Hetta

When dropping a car at Pallas, keys can be left in an envelope at the hotel reception, addressed to those who will pick the car. If you are hiking or skiing outside of the high season, the nature centre can be used for the same purpose during normal business hours.

If you have two sets of car keys and one set can be left inside the car, then we can keep the car on our yard until you are nearly at your destination and then drop it to a pre-agreed location in town (for instance, at the Rysä, where the water taxis dock, below the Municipality Hall), locking the keys inside. In this case, the payment can be left in the envelope in the hotel or nature centre and it will be as if the car has transferred itself by magic.

Alternatively, if the lake is still frozen when you hike (eg in early Spring) and the water taxis are not yet working, (you will need to check the state of the lake at the last moment from the boat transfer companies) then the boat transfers won’t work (and the lake won't be safe to walk on). Hence, an alternative end-point for the hike is to take the c. 2km path from the Pyhakero hut to the Mustavaara roadhead. From there, a forestry road leads past the beautiful Ullatieva old growth forest to the main road, c. 5km from town. We can meet you at the road with your car if you call from the last gated bridge on the forestry road.

Car Drops From Hetta - Pallas

We can either meet you at the Rysä when you set off and then transfer your car to our yard until it is time for the transfer, or alternatively, you can drop your car to our farm and we will drop you back into town with all of your hiking and skiing equipment, ready to go.

At the Pallas end, we will either lock your keys into your car (if you have a second set) or leave them for you in an envelope in the hotel or nature centre.

There are four main companies organising boat transfers. Tuomo can be reached on 040512 9814, Hotel Hetta (which offer set shuttles twice a day, with the last one at 4pm in addition to private charters for €50 per shuttle) which can be reached on 016323700, Paavontalo on 016 521021 and Hetan Kota on 040 0183020).


Suomeksi

Hetta-Pallas Autonsiirtopalvelut

Tarjoamme autonsiirtoja Hetan ja Pallaksen välillä vaelluksen ja hiihdon huippusesonkeina, joka maksaa €85.

Autonsiirrot Pallaksesta Hettaan

Kun auto jätetään Pallakseen, avaimet voivat jättää hotellin reseptioon kirjekuoressa, jossa viitataan auton vastaanottaja. Jos vaellaatte tai hiihdätte matalasesonkeina, luontokeskusta voi käyttää samaan tarkoitukseen tavallisina aukioloaikoina.

Jos teillä on kahdet avaimet ja yhden voi jättää auton sisälle, voimme pitää autoa pihallamme ja kuljettaa sen teille ennalta määrätty sijaintiin kylällä (esim. Rysälle jossa vesitaxit pysäköivät) kun olette melkein perillä ja lukita avaimet sisälle. Siinä tapauksessa maksun voi jättää hotellille ja luontokeskukselle kirjekuoressa.

Toinen vaihtoehto jos järvi on vielä jäätynyt kun vaellatte (esim. kevän alussa) ja vesitaxit eivät vielä toimi (järvien tila täytyy tarkistaa venekuljetuspalveluilta viimesellä hetkellä) sitten venekuljetukset eivät toimi (ja järvellä ei ole turvallista kävellä). Siten toinen pääte vaellukselle on ottaa noin 2km polku Pyhäkeron majalta Mustavaaran tielle. Sieltä metsätie vie kauniin Ullatievan ohi päätielle n. 5km kylältä. Voimme tavata teidät tiellä autollanne jos soitatte viimeiseltä sillalta metsätiellä.

Autonsiirrot Hetasta Pallakseen

Voimme joko tavata teidät Rysässä kun lähdette ja sitten pitää autoa pihallamme kunnes on aika kuljetukselle tai sitten voitte jättää auton tarhallemme ja annamme kyydin takaisin kylälle vaellus- tai hiihtovarusteineen heti valmiina lähtöön.

Pallaksen lopulla joko lukitsemme avaimet autonne sisälle (jos teillä on toiset avaimet) tai jätämme ne hotellille tai luontokeskukselle kirjekuoressa.


På Svenska

Biltransfer Hetta-Pallas

Vi erbjuder biltransfers under vandring- och skidsäsong mellan Hetta och Pallas för 85 euro per transfer.

Lämna bilen i Pallas

När du lämnar en bil i Pallas, kan nycklarna lämnas i ett kuvert i hotellmottagningen, adresserat till oss som hämtar upp bilen. Innan och efter högsäsong kan naturcentret användas för samma ändamål.

Om du har två uppsättningar bilnycklar och kan lämna kvar en bilnyckel i bilen, så kan vi fövara den på vår gård tills du nästan äär framme vid din slutdestination och sedan parkera den på en förutbestämd plats i stan (till exempel, Vid Rysä, där vattentaxin håller till, nedanför stadshuset), och lämna nycklarna i den låsta bilen. I det här fallet kan betalningen lämnas i ett kuvert i hotellet eller naturcentret.

Alternativt, om sjön fortfarande är frusen när du vandrar (t.ex. i början av våren) och vattentaxin ännu inte är i bruk (du måste kontrollera sjöns tillstnåd i sista stund genom vattentaxiföretagen) är ett alternativ att ta den ungefär 2 km långa stigen från Pyhakerostugan till Mustavaaravägen. Därifrån leder en skogsväg förbi den vackra Ullatievaskogen till huvudvägen, ungrfär 5 km från Hetta. Vi kan möta dig på vägen med din bil om du ringer när du når den sista hängbron på skogsvägen.

Lämna bilen i Hetta

Vi kan antingen träffa dig vid Rysä när du startar din tur och sedan förvara din bil på vår gård tills det är dags för transfern, alternativt kan du lmna din bil på vår gård och vi kör dig till stan med all din vandrings- eller skidutrustning.

Vid din slutdestination Pallas kommer vi antingen att låsa in dina nycklar i din bil (om du har en andra uppsättning) eller lämna dem i ett kuvert i hotellet eller naturcentret.